ขอเชิญร่วมสร้างกุฏิสงฆ์ วัดบ้านแก้งอะฮวนใต้ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลฯ

ประธานสงฆ์ ชื่อพระวิชัย อนุตฺตโร  พรรษา ๑๕
จบ พธ.บ. มหาจุฬาฯ
โทร 087-1197549
วัดบ้านแก้งอะฮวนใต้ หมู่ ๙ ตำบลท่าหลวง
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลฯ ๓๔๑๓๐ ครับ

——————————————————————-

อานิสงส์การทำบุญ ด้วยการสร้างกุฏิ
ผู้ที่ทำบุญด้วยการสร้างกุฏิถวายแด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์กลับคืนมา ในเรื่องของความเป็นอยู่ จะมีชีวิตที่สุขสบายไม่ลำบากครอบครัวก็จะรักใคร่ปรองดองกัน มีความมั่นคงในชีวิต ด้านร่างกาย ก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเรียนทางด้านใดก็จะเรียนรู้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง บุคคลที่คิดร้ายก็จะต้องแพ้ภัยตนเอง จะปลอดภัยจากสัตว์ร้าย และอาวุธต่างๆ มีอายุยืนยาว

ส่วนหนึ่งจากเทศนาธรรมของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนการให้ทานเสนาสนะ (ในที่นี้ที่เราร่วมกันสร้างกุฏิ) นั้นใน กินททสูตร สัง. สคาถ. ข้อ ๑๓๘ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าการให้ข้าวและน้ำ ชื่อว่า ให้กำลังการให้ผ้า เครื่องนุ่งห่ม ชื่อว่า ให้ผิวพรรณการให้ยานพาหนะ ชื่อว่า ให้ความสุขทั้งกายและใจการให้ประทีบดวงไฟ ชื่อว่าให้ดวงตาการให้ที่อยู่อาศัย ชื่อว่า ให้ทุกอย่าง คือให้กำลัง ให้ผิวพรรณ ให้ความสุข และให้ดวงตาแต่การพร่ำสอนธรรม คือการให้ธรรมะ ชื่อว่าให้สิ่งที่ไม่ตาย เพราะบุคคลจะพ้นจากความตายไม่ต้องเกิดอีกได้ ก็เพราะอาศัยการได้สดับตรับฟังธรรม ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าการให้ธรรมะชนะการให้ (สิ่งอื่น) ทั้งปวง แม้การจะทำทานให้ถูกต้องก็ต้องอาศัยการฟังธรรม

ที่มา http://meenaa-ja.blogspot.com/2013/07/blog-post_7346.html

อ่านข่าวอื่นๆ: