ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้ใจบุญทุกๆท่านที่ร่วมสร้างฉัตร เพื่อประดิษฐานบนยอดประตูโขง วัดป่าธรรมรังษี จ.หนองบัวลำภู

ภาพบรรยยากาศพิธียกฉัตรขึ้นประดิษฐาน.. 9/3/61
3749

6053

6054

รายนามเจ้าภาพร่วมสร้างฉัตร….วัดป่าธรรมรังษี ต.โนนม่วง
อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180

 1. ร้านบูชาสังฆภัณฑ์ + ร้านบุญสังฆภัณฑ์ จำนวนเงิน 12,000 บาท
 2. คุณวรรณศร โสสุดและสุทิศา สุขาภิรมย์ จำนวนเงิน 200  บาท (ไลน์ชื่อ ปุ๋ย วรรณศร) โอน 7/2/61
 3. คุณชุดาอัฑฒ์    สังฆโสภณ  จำนวนเงิน 200  บาท (ไลน์ชื่อ giftja) โอน 7/2/61
 4. คุณวลัย สะแกขาว  จำนวนเงิน 1,000  บาท  ไลน์ Walai Sgk (ไลน์ร้านบูชา)  7/2/61
 5. คุณอรทัย  นพวงศ์ ณ อยุธยา  จำนวนเงิน 300  บาท  ไลน์ ✨🎄Jee~je’🌺🎎🌸 (ไลน์ร้านบูชา) 7/2/61
 6. นายเทพจินดา ธรรมกันหา  จำนวนเงิน 3,000  บาท  ลูกศิษย์พระอาจารย์  8/2/61
 7. คุณสหัสา  พึ่งวารี จำนวนเงิน 100 บาท ไลน์ร้านบูชา  Lek Sahutsa  8/2/61
 8. สุทธิลักษณ์ ศรีโยธา จากสหรัฐอเมริกา  จำนวนเงิน 1,000 บาท เฟชบุ๊ค สุทัศน์ ศรีพรม  8/2/61
 9. คุณเชนิยา ปุ๊กจันทึก จ.กรุงเทพ จำนวนเงิน 300 บาท ไลน์ @Beauty my Cheniya 💰🏠 9/2/61
 10. ร.ต.อ.หญิง อังสุมา สมจิต  จำนวนเงิน 100 บาท  เพื่อนในเฟชสุทัศน์ 9/2/61
 11. คุณวรรณศร โสสุด  จำนวนเงิน 200 บาท (เพื่อน ร.ต.อ.หญิง อังสุมา สมจิต)  7/2/61
 12. คุณวลัย สะแกขาว   จำนวนเงิน 1,000 บาท (เพื่อน ร.ต.อ.หญิง อังสุมา สมจิต)  7/2/61
 13. นายสุฑัณนวิน สุขเสนาพิพัทธ์  ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตร 200 บาท  (ไลน์บุญ F..Nakorn..Rayong)  9/2/61
 14. คุณพี่สาวจากสวิสเซอร์แลนด์ Duangjai Hammerschmidt  จำนวนเงิน 550 บาท 9/2/61
 15. อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย  จำนวนเงิน 590 บาท เพื่อนในเฟชสุทัศน์ 11/2/61
 16. คุณปริญญา หอมเอนก  จำนวนเงิน 500 บาท (ไลน์บุญ YU P.)  10/2/61
 17. ประภาศรี  ไพศาลสกุลชัย จำนวนเงิน 500  (ไลน์บุญ YU P.)  10/2/61
 18. พิมพร เสตถากร  จำนวนเงิน 500 บาท  (ไลน์บุญ YU P.)  10/2/61
 19. ยุพาภรณ์ ไพศาลสกุลชัย จำนวนเงิน  800  (ไลน์บุญ YU P.)  10/2/61
 20. สุธีรา อัยษานนท์   จำนวนเงิน  200 บาท  (ไลน์บุญ YU P.)  10/2/61
 21. คุณสุฐิตา สิทธิ์บูรณะ   จำนวนเงิน  300 บาท  (ไลน์บุญ Kul )  11 /2/ 61
 22. คุณอภิรดี  สนธิชัย จำนวนเงิน 100 บาท (ไลน์บุญ  )  10 /2/ 61
 23. คุณยุวธิดา  กรดแก้ว  จำนวนเงิน 700 บาท (ไลน์บุญ  )  13 /2/ 61
 24. คุณณัฐมล พิทักษ์ธรรมคุณ  จำนวนเงิน 2,000 บาท (ไลน์บุญ  )  13 /2/ 61

  ขออภัยหากไม่ได้บันทึกรายชื่อเจ้าภาพได้ครบถ้วน ณ ที่นี้


อานิสงส์ของการถวายฉัตร

เราได้ถวายฉัตรในพระสุคตเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้ว ได้เสวยอานิสงส์ ๘ ประการ อันสมควรแก่กรรมของเรา คือ เราไม่รู้สึกหนาว ไม่รู้สึกร้อน ละอองและธุลีไม่แปดเปื้อน เราเป็นผู้ไม่มีอันตราย ไม่มีจัญไร อันมหาชนยำเกรงทุกเมื่อ เป็นผู้มีผิวพรรณละเอียด เป็นผู้มีใจกว้างขวาง (ไม่หดหู่) เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในภพ ฉัตรหนึ่งแสนคันอันประกอบด้วยเครื่องประดับทุกอย่าง เว้นชาตินี้แล้ว ทรงไว้เหนือศีรษะ ของเรา เพราะผลแห่งกรรมนั้น เพราะฉะนั้น ในชาตินี้ การทรงฉัตรจึงม่มีแก่เรา กรรมทั้งปวงที่เราทำแล้ว เพราะผลบุญแห่งฉัตรหลุดพ้นไป

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ ขุททกนิกาย อปทาน

อานิสงส์การถวายฉัตร
๑. ไม่รู้สึกหนาว
๒.ไม่รู้สึกร้อน
๓.ละอองและธุลีไม่แปดเปื้อน
๔.เป็นผู้ไม่มีอันตราย
๕.ไม่มีจัญไร
๖. มหาชนยำเกรงทุกเมื่อ
๗.เป็นผู้มีผิวพรรณละเอียด
๘.เป็นผู้มีใจกว้าง ไม่หดหู่

คำถวายฉัตรเงินฉัตรทองเป็นพุทธบูชา
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง หิรัญญะสุวัณณะฉัตตาติฉัตตะยุคัง สะปะริวารัง
พุธธัสสะ ปูชะนัตถายะ อิมัสมิง อุโปสะถาคาเร นิยยาเทมะ สาธุ โน ภันเต อะยัง พุธธัสสะ ปูชะนัตถายะ
หิรัญญะสุวัณณะฉัตตาติฉัตตะยุคัสสะ ทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง
ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตะตุ ฯ

คำแปล
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายฉัตรเงินฉัตรทองทั้งคู่นี้ พร้อมกับ
ของบริวารนี้ไว้ในพระอุโบสถนี้ เพื่อเป็นพุทธบูชา ขออานิสงส์ แห่งการถวายฉัตรเงินฉัตรทองทั้งคู่ เพื่อเป็นพุทธบูชานี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยะชนทั้งหลาย มีมารดาบิดา
เป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

แผ่นที่ไปวัด…


อ่านข่าวอื่นๆ: