พระคาถาบูชา บรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์

บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (๓ ครั้ง)
“โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กะรุณิโก สัพพะสัตตานัง

โอสะถะ ทิพพะมันตัง ปะภาโส สุริยาจันทัง โกมาระภัจโจ
ปะกาเสสิ วันทามิ ปัณฑิโต สุเมระโส อะโรคา สุมะนา โหมิ

ข้าพเจ้า…(ชื่อ – นามสกล).. ขอตั้งจิตน้อมระลึกถึงองค์พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  เป็นสรณะ เป็นที่ตั้งอันเกษมสูงสุด ดุจดังที่ท่านบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์  มีศรัทธาเป็นมันคงต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนั้น

            ข้าพเจ้าขออธิษฐานกราบไหว้บูชาท่านบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์  องค์หมอหลวง  ประจำองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตเคารพอันตั้งไว้ดีแล้ว ณ เวลานี้

            ขอบารมีของท่านบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์  โปรดเมดตาสลายบรรดาโรคภัยร้ายๆ  และโรคเวรโรคกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นในร่างกาย ในจิตใจ ทำให้เกิดความทุกข์กาย  ทุกข์ใจแก่ข้าพเจ้า บิดามารดา ครูอุปัชฌาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท และมิตรสหาย  ของข้าพเจ้า จงมลายหายสิ้นไปด้วยบามีของท่านบรมครูหมอฯ

            ขอบารมีของท่านบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์  โปรดคุ้มครองพิทักษ์รักษาข้าพเจ้า  (ชื่อ – นามสกล)ตลอดปีตลอดไป  ขอให้ประสบความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง  สุขภาพกาย สุขภาพใจ มีตวามสมบูรณ์เป็นสุข  ดุจดังพระพุทธองค์ได้ตรัสว่า 

“อะโรคะยา  ปะระมาลาภา” ความไม่มีไรค  เป็นลาภอันประเสริฐ  ขอให้คำอธิษฐานอันประเสริฐนี้  จงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า  และครอบครัว นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

สิทธิกิจจัง  สิทธิกัมมัง  สิทธิลาโภ  ชะโยนิจจัง  ภะวะตุศัพพะทา

(ปรับแต่จากคำอธิษฐานของ หมอลักษณ์  เลขานิเทศ