คุณสุทัศน์ ศรีพรม ร่วมทำบุญบริจาค ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ผ่านมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ขอเป็นหนึ่งแรงกำลังใจให้เด็กๆด้อยโอกาสครับ

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (บชท.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2510 โดยมี ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้นำในการก่อตั้งร่วมกับบุคคลในวงราชการและธุรกิจเอกชนจำนวนหนึ่ง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรวบรวมและประสานความคิด กำลังกาย กำลังใจ และทรัพยากร ทั้งของภาคราชการและภาคเอกชน บูรณะและพัฒนาให้ชาวชนบทไทยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เริ่มบุกเบิกงานในยุคแรกด้วยการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานที่มีองค์ประกอบในการพัฒนา 4 ประการ คือ พัฒนาอาชีพ พัฒนาการศึกษา พัฒนาสุขอนามัย และพัฒนาการพึ่งตนเองแบบร่วมมือกัน ตลอดจนการเป็นผู้นำด้านการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชนบทและสังคม การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมประชาชนในชนบทและประชาชนผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส ให้สามารถปรับปรุงฐานะและสภาพความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้น มีวิธีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชนบทและสังคมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการทำมาหากิน การศึกษา การอนามัย การรู้จักช่วยตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎมาประทับเหนือตราของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2534

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (บชท.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2510 โดยมี ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้นำในการก่อตั้งร่วมกับบุคคลในวงราชการและธุรกิจเอกชนจำนวนหนึ่ง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรวบรวมและประสานความคิด กำลังกาย กำลังใจ และทรัพยากร ทั้งของภาคราชการและภาคเอกชน บูรณะและพัฒนาให้ชาวชนบทไทยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เริ่มบุกเบิกงานในยุคแรกด้วยการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานที่มีองค์ประกอบในการพัฒนา 4 ประการ คือ พัฒนาอาชีพ พัฒนาการศึกษา พัฒนาสุขอนามัย และพัฒนาการพึ่งตนเองแบบร่วมมือกัน ตลอดจนการเป็นผู้นำด้านการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชนบทและสังคม

การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมประชาชนในชนบทและประชาชนผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส ให้สามารถปรับปรุงฐานะและสภาพความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้น มีวิธีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชนบทและสังคมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการทำมาหากิน การศึกษา การอนามัย การรู้จักช่วยตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎมาประทับเหนือตราของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2534

อ่านข่าวอื่นๆ: