คุณสุทัศน์ ศรีพรม ผู้จัดการร้านบุญสังฆภัณฑ์ ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ

คุณสุทัศน์ ศรีพรม ผู้จัดการร้านบุญสังฆภัณฑ์ ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์

เรื่อง ขอบคุณในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์

เรียน คุณ สุทัศน์ ศรีพรม (ผู้จัดการร้านบุญสังฆภัณฑ์)

ด้วย โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนและไม่เพียงพอ จากท่าน จำนวน

๔ รายการดังนี้

๑. รถฉีดยาสแดนเลส จำนวน

๒. wheel chair จำนวน ๒ คัน

๓. เครื่องวัตอุณหภูมิอินฟาเรต K๓ จำนวน เครื่อง

๔.ปรอทวัดไข้ติจิตัล Terumo จำนวน ๔ เครื่อง

ในการนี้ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้

เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(บันเจิด ฐิตาภิวัฒนกุล)

นายแพทย์สัญญาบัตร ๕ โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า โรงพยาบาลตำรวจ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ โรงพยาบาลตำรวจ

คุณสุทัศน์ ศรีพรม ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์
คุณสุทัศน์ ศรีพรม ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์

อ่านข่าวอื่นๆ: