พระพุทธเจ้าน้อย ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 30 นิ้ว สูงประมาณ 150 ซม.

พระพุทธเจ้าน้อย”
เป็นพุทธสัญลักษณ์เตือนสติให้มนุษย์
ได้หันกลับมาทบทวนถึงจุดหมายชีวิตตัวเองว่า…
“เกิดมาทำไม”

และ …“อะไรคือเป้าหมายอันประเสริฐ
ที่ควรจะไปให้ถึงในชีวิตนี้”
แล้วตั้งสัจจะอธิษฐาน
ที่จักประพฤติปฏิบัติกุศลธรรมต่างๆ
เพื่อเป็น “เหตุ” นำไปสู่เป้าหมายของ “ผลที่ดี”

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์