พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 30 นิ้ว (นั่ง)

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์