พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ทองเหลือง พ่นทอง ขนาด 30 นิ้ว (นั่ง)

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน