พัดยศ พระใบฏีกา

฿3,900.00

*จัดส่งฟรี
ฐานานุกรม คือชื่อเรียกลำดับตำแหน่งสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทย
ซึ่งภิกษุผู้มีตำแหน่งทางการปกครองหรือมีสมณศักดิ์สูงบางตำแหน่ง
มีสิทธิ์ตั้งพระภิกษุรูปอื่นให้เป็นฐานานุกรมได้
ตามศักดิ์ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริย์ไทยที่ระบุไว้ในพระบรมราชโองการพระราชทานสมณศักดิ์
หรือพระราชบัญญัติอื่นอันเกี่ยวเนื่องด้วยคณะสงฆ์
โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน