หลวงพ่อโสธร ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 20 นิ้ว

หลวงพ่อโสธร หน้าตัก 20 นิ้ว ทองเหลือง พ่นทอง

หลวงพ่อโสธร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ คือมีพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิราบ
พระชงฆ์ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางซ้อนกันอยู่บนพระเพลา

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน