โต๊ะหมู่บูชา หมู้ 7 หน้า 8 ไม้เบญจพรรณ ปิดทองร่องชาดสีแดง

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์