โต๊ะหมู่บูชา หมู้ 7 หน้า 8 ไม้เบญจพรรณ ปิดทองร่องชาดสีแดง