พระพุทธรูป ปางลีลา สมัยสุโขทัย ความสูง 250 ชม.

โทร. 081 448 8585
คิวอาร์โค้ดไลน์บุญสังฆภัณฑ์
คลิ๊กหรือสแกนคิวอาร์โค้ดไลน์