คำกล่าวถวายพระพุทธรูป

พระพุทธรูป ทองเหลือง พ่นทอง หน้าตัก 40 นิ้ว

พระพุทธรูป หมายถึง รูปที่สร้างขึ้นแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อกราบไหว้บูชา อาจใช้การแกะสลักจากวัสดุต่างๆ เช่น ศิลา งา ไม้ หรือวัสดุอื่นๆ นอกจากนี้ยังอาจใช้การปั้นหรือหล่อด้วยโลหะก็ได้ โดยทั่วไป คำว่า พระพุทธรูป มักจะหมายถึง รูปขนาดใหญ่พอที่จะวางบูชาได้ สำหรับรูปขนาดเล็กมักจะเรียกว่า พระเครื่อง อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแบบสามารถเรียกว่า พระพุทธรูป ได้เช่นกัน

—————————————————————–

คำถวายพระพุทธรูป

อิมัง มะยัง ภันเต,พุทธะรูปัง,สังฆัสสะ,โอโณชะยามะ,อายะติง,สาสะนัสสะ,
อะติโรจะนายะ จะ, ถาวะรายะ จะ, สาธุ โน ภันเต,ภิกขุสังโฆ, อิมัง,พุทธะรูปัง,
ปะฏิคคัณหาตุ,อัมหากัง,ทีฆะรัตตัง,หิตายะ,สุขายะ,นิพพานายะ จะ ฯ

 

คำแปล

ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ,ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ขอน้อมถวาย, ซึ่งพระพุทธรูปนี้,
แด่พระภิกษุสงฆ์,เพื่อความรุ่งเรือง,และเพื่อความถาวร,แห่งพระศาสนาต่อไป,
ขอพระภิกษุสงฆ์,จงรับ,ซึ่งพระพุทธรูปนี้,ของข้าพเจ้าทั้งหลาย,เพื่อประโยชน์,
เพื่อความสุข,เพื่อมรรคผลนิพพาน ,แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ตลอดกาลนานเทอญ.