ลำดับพิธีทำบุญมงคล เช่น ทำบุญบ้าน,ทำบุญขึ้นบ้านใหม่,ทำบุญมงคลทั่วไปฯ

ขั้นตอนที่ 1
กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง ปูเชมะ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง ปูเชมะ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง ปูเชมะ
—————————————————————————————-
บทกราบนมัสการพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา              พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม                   ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ        สังฆัง นะมามิ (กราบ)
—————————————————————————————-
ขั้นตอนที่ 2
กล่าวคำ  อาราธนาศีล ๕  พร้อม ๆ กัน
มะยังภันเต วิสูง วิสูง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสูง วิสูง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสูง วิสูง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
—————————————————————————————-
หลังจากนั้น รอว่า  นะโม 3 ครั้ง  ตามพระประธานสงฆ์ที่ให้ศีล

กล่าวพระไตรสรณาคมน์
พระสงฆ์กล่าวนำ ฆราวาสว่าตาม  (ขอถือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ)
ว่านะโม 3 ครั้ง  ตามพระ  ป็นต้นไป
——————————————————-
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

(ภิกษุกล่าว)   ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง     (ฆราวาสรับว่า)   อามะ ภันเต

สมาทานศีล — ฆราวาสทั้งหมดกล่าวตามพระสงฆ์

 

 1. ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 2. อะทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 3. กาเมสุมิฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 4. มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
 5. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิอิมานิ ปัญจสิกขา ปทานิ สะมาทิยามิ (3 ครั้ง)
  (ภิกษุกล่าว) ศีเลนะสุขคติงยันติ (ฆราวาสรับ) สาธุ
  (ภิกษุกล่าว) ศีเลนะโภคะสัมปะทา                 (ฆราวาสรับ) สาธุ
  (ภิกษุกล่าว) ศีเลนะนิพพุติงยันติ ตัสสมา ศีลัง วิโสทะเย          (ฆราวาสรับ) สาธุ
  —————————————————————————————-
  อาราธนาพระปริต  ผู้นำสวดกล่าว
  วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะทุกขะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
  วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะภะยะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
  วิปัตติปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะโรคะวินาสายะ ปะริตตัง พรูถะ มังคะลัง
  —————————————————————————————-
  ประธานฝ่ายฆราวาสจุดเทียนสำหรับทำน้ำพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์สวดถึง
  “อเสวนา จ พาลานัง”
  —————————————————————————————-
  ถวายข้าวพระพุทธ
  ประธานถวายพระพุทธโดยวางภัตตาหารบนโต๊ะหรือผ้าขาวด้านหน้าโต๊ะหมู่ฯ
  อิมัง สูปะพยัญชนะสัมปันนัง สาลีนัง โภชะนัง อุทะกัง วะรัง พุทธัสสะ ปูเชมะ
  —————————————————————————————-
  ประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ — ฆราวาสช่วยกันประเคน
  เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วให้นำ จตุปัจจัย ดอกไม้ ธูป เทียน และหรือสังฆทานมาวางรอไว้ที่หน้าพระสงฆ์ทุกรูป ดอกไม้วางขนานปลายดอกไม้ชี้ไปทางด้านขวามือของพระสงฆ์
  และเจ้าภาพเข้ามาที่ต่อหน้าพระเพื่อยกถวาย หลังจากที่กล่าวคำถวายสังฆทานแล้ว
  —————————————————————————————-
  ลาข้าวพระพุทธ — ประธานฝ่ายฆราวาสและผู้นำสวดกล่าว
  เสสัง มังคะลา ยาจามะ
  ถวายสังฆทาน — ผู้นำสวดกล่าว
  นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

  อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ
  โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต  ภิกขุสังโฆ
  อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ

  ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ภัตตาหาร กับทั้งบริวารเหล่านี้ แด่พระสงฆ์สงฆ์ ขอพระสงฆ์สงฆ์โปรดรับ ภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯ
  —————————————————————————————-
  พระสงฆ์สวดอนุโมทนา เจ้าภาพและผู้ร่วมงานกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศล
  พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งสวดชยันโตฯ ฆราวาสพนมมือ
  รับน้ำพระพุทธมนต์  เจ้าภาพนำจตุปัจจัยขึ้นรถ เพื่อส่งพระกลับวัด
  เสร็จพิธี