คนโบราณท่านห้ามตำหนิพระพุทธรูป

พระพุทธรูป 25 นิ้ว,พระสุโขทัย

โบราณท่านห้ามเหลือเกินเรื่องการตำหนิพระพุทธรูป ผู้ใดตำหนิพระพุทธรูป ผู้นั้นจะมีบาปหนาถึงกับพาให้ตนนรกหมกไหม้

ขึ้นชื่อว่า พระพุทธรูป ย่อมเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ในความเคารพสักการะของผู้คน เพราะเป็นเหมือนองค์แทนพระพุทธองค์ ผู้ที่คนทั่วโลกเคารพเทิดทูนอย่างสูงสุด ผู้ใดกล้าตำหนิติเตียน ผู้นั้นเท่ากับตำหนิพระพุทธเจ้า จะต้องมีบาปฉาบทาชีวิต จนหนาแน่น ถึงกับต้องตกนรก ไปแออัดไปเกิดอยู่ในที่อันไม่มีความสุขความเจริญ มีแต่ความทุกข์ ความเร่าร้อนกระวนกระวาย อันไม่มีความสุขความเจริญ มีแต่ความทุกข์ ความเร่าร้อนกระวนกระวาย

ใครไม่อยากตกนรก อย่าตำหนิพระพุทธรูป

เพียงแต่ตำหนิพระพุทธรูป ยังเป็นบาปถึงกับทำให้ตกนรกหมกไหม้ ฉะนั้นแล้ว พวกพาลชนที่พากันตัดเศียรพระ ขโมยพระตามวัดต่างๆ ก็คงไม่แคล้วต้องไปแออัดยัดเยียดอยู่ในเมืองนรก และจะต้องทนทุกข์เดือนร้อนเพียงไหน ก็คงเดากันออก

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามตำหนิพระพุทธรูป)

ที่ท่านไม่ให้ตำหนิพระพุทธรูป เพราะพระพุทธรูปเป็นองค์แทนพระพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาเอกของโลก พระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ สมบูรณ์ด้วยความรู้แจ้งและความประพฤติ เสด็จไปดีในทุกหนทุกแห่ง เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นยอดนักฝึกฝนคนที่ได้ยาก ไม่มีใครเก่งไปกว่า ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่น ผู้เบิกบาน และเป็นผู้มีโชค ทรงเปี่ยมด้วยพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ จึงไม่ควรที่ใครๆ จะไปตำหนิแม้แต่รูปเปรียบที่เป็นเหมือนตัวแทนพระองค์

ที่มา https://www.haijai.com/2592/