อานิสงส์แห่งการให้ทาน ๕ ประการ

อานิสงส์แห่งการให้ทาน ๕ ประการ
๑. ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของชนหมู่มาก
๒. สัปปบุรุษผู้สงบ ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
๓. กิตติศัพย์อันงามของผู้ให้ทาน ย่อมขจรทั่วไป
๔. ผู้ให้ทาน ย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์
๕. ผู้ให้ทาน เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

#มนาปทยีสูตร

ผู้ให้ของที่พอใจ ย่อมได้รับของที่พอใจ
ผู้ให้ของที่เลิศ ย่อมได้รับของที่เลิศ
ผู้ให้ของที่ดี ย่อมได้รับของที่ดี
ผู้ให้ของที่ประเสริฐ ย่อมได้รับของที่ประเสริฐ