Category Archives: การทำบุญตามหลักศาสนาพุทธ

อานิสงส์แห่งการให้ทาน ๕ ประการ ๑. ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่ร […]

การแผ่เมตตาเมตตาและอุทิศส่วนบุญให้ตนเอง  อะหัง สุขิโต โ […]

พระพุทธรูป หมายถึง รูปที่สร้างขึ้นแทนองค์สมเด็จพระสัมมา […]

ชาวพุทธเราเข้าใจผิดมาตลอดว่า “เรามันจน ทำบุญไม่ได […]

คนทำบุญ…ค่อนข้างซีเรียสเรื่องการติดชื่อ…ลงใ […]

การที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรัก สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งนั้น […]

1. การทำบุญด้วยการนั่งสมาธิ ภาวนาจิต การนั่งสมาธิเป็นปร […]