Category Archives: อาสนิสงส์การทำบุญ

คนทำบุญ…ค่อนข้างซีเรียสเรื่องการติดชื่อ…ลงในสินค้าของทำบุญ

คนทำบุญ...ค่อนข้างซีเรียสเรื่องการติดชื่อ...ลงในสินค้าของทำบุญ

คนทำบุญ…ค่อนข้างซีเรียสเรื่องการติดชื่อ…ลงใ […]

อานิสงส์ของการสร้างฉัตรพระประธาน

ฉัตรอัลลอยด์ กลางแจ้ง 30 นิ้ว1

ความหมาย และอานิสงส์ของการถวายฉัตรพระประธาน คำ ว่า &#82 […]