พระปางลีลาทองเหลือง สูง 150 ซม

ขนาดความสูง รวม 150 ซม.

*พระพุทธรูปปางลีลา วัดเบญจมบพิตร –
พระพุทธรูปปางลีลาวัดเบญจมบพิตร เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริด
สมัยสุโขทัย ที่กล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปปางลีลา ที่งดงามที่สุด

งามด้วยเส้นสายที่อ่อนช้อย ด้วยพระภูษาที่แนบพระองค์
งามด้วยการบรรยายถึงพุทธลักษณะของมหาบุรุษ 32 ประการ หรือมหาปุริสลักษณะ

โทร. 081 448 8585 เพิ่มเพื่อน