ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้สละทุนทรัพย์ร่วมสร้างห้องน้ำ ถวายวัดยากจนถิ่นธุรกันดาร บ้านท่าปาเอิน

ห้องน้ำวัดยากจน,วัดยากจน,

ชมภาพกิจกรรมถวายห้องน้ำวัดบ้านท่าปาเอิน

https://photos.app.goo.gl/2BqPvdWxhLCB819a6

รายนามเจ้าภาพร่วมสร้างห้องนำดังนี้

  1. ร้านบูชาสังฆภัณฑ์+ร้านบุญสังฆภัณฑ์ นำโดยคุณสุทัศน์ ศรีพรม พร้อมครอบครัว และ คุณกัลยา แดงอ่อน พนักงาน ร่วมทำบุญสร้างห้องนำ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
  2. คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง พิธีกรข่าวชื่อดังช่อง 3 ร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำ 9,000 บาท
  3. คุณวรรณรดา ศรีวงษ์อยู่ ร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำ 2,000 บาท 10/10/62 (ไลน์บุญเอ๊ะ🇹🇭)
  4. คุณนิรกฤษณ์ ร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำ 1,000 บาท 10/10/62 (ไลน์บุญเอ๊ะ
  5. คุณส่องบุญ ร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำ 500 บาท 10/10/62 (ไลน์บุญเอ๊ะ
  6. จ่อย ลูกลุงลิน ป้าดอน บ้านท่าปาเอิน ร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำ 1,000 บาท 10/10/62
  7. นางສົມບ້ານທາສຸໜີ ร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำ 300 บาท 10/10/62 (เฟชสุทัศน์)
  8. คุณปณาลี ร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำ 124 บาท 10/10/62 เฟชสุทัศน์ Panalee Moo
  9. คุณชนากานต์ ร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำ 300 บาท 11/10/62 ‎Chana Kant’s Banmairuroi‎ 

อานิสงส์การสร้างการถวาย ห้องน้ำ-สุขา

พระพุทธองค์เสด็จประทับในเชตวันมหาวิหาร แห่งกรุงสาวัตถี มีมาณพคนหนึ่งเป็นช่างทอง ทำกิจการค้าขายทองอยู่ในกรุงสาวัตถีนั้น จนร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมาก อยู่มาวันหนึ่งมาณพคิดว่าเราค้าขายทองก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ ทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยความอยากลำบากก็ไม่อยากให้สูญหายไปโดยเร็ว มีวิธีไหนบ้างหนอ ที่จะรักษาเก็บทรัพย์สมบัตินี้ไว้ได้ เขาตริตรองหาวิธีที่จะเก็บทรัพย์สมบัติให้อยู่ได้นาน ก็ไม่พบวิธีที่จะป้องกันความเสื่อมเสียของทรัพย์สมบัติไว้ได้ ก็เห็นมีอยู่แต่วิธีเดียวเท่านั้น ที่จะรักษาและให้ทรัพย์สมบัติติดตามตัวไปในอนาคตได้ ก็คือ
ฝังทรัพย์ไว้ในบวรพระพุทธศาสนา

จากนั้นก็ใคร่ครวญต่อๆไปว่า จะทำอะไรดีสิ่งอื่นๆก็มีผู้ทำไว้หมดแล้ว ก็เห็นแต่จะมีห้องน้ำเท่านั้น ที่ยังไม่มีใครทำเลย เมื่อคิดได้เช่นนั้นจึงได้สร้างห้องน้ำขึ้น เมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการฉลองอย่างยิ่งใหญ่มโหฬาร พร้อมมอบถวายแก่สงฆ์ แล้วจึงตั้งความปรารถนาว่า


ด้วยอำนาจแห่งทานนี้ เมื่อข้าพเจ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด ขึ้นชื่อว่าความทุกข์อันเกิดจากโรคภัยต่างๆ อย่าได้บังเกิดมีกับข้าพเจ้าเลย

#พระสงฆ์ก็โมทนาว่า ขอให้ความปรารถนาของท่านจงสำเร็จเถิด ครั้นเมื่อมาณพได้ตายไปแล้วก็ไปเกิดที่สวรรค์ มีวิมานทอง มีเทพธิดา ๑๐๐๐ องค์ เป็นบริวาร
อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนาถึงมานพนั้นอยู่ พระพุธเจ้าเสด็จมาถึงที่นั้นจึงตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายพวกท่านนั่งสนทากันด้วยเรื่องอะไร เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูให้ทรงทราบแล้ว พระองค์ก็ทรงตรัสต่อภิกษุทั้งหลายว่า มาณพผู้เป็นช่างทองผู้นี้ เป็นผู้ไม่ประมาท ได้สร้างห้องน้ำด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใส บูชาพระรัตนตรัย ได้เสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์ และเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคตกาล
ในครั้งอดีตที่พระพุธเจ้าทรงพระนามว่าตัณหังกร เราตถาคต ก็เคยสร้างห้องน้ำเช่นกัน และได้ตั้งความปรารถนาว่า ด้วยผลของอานิสงส์ที่ได้สร้างห้องน้ำเป็นสาธารณะทานนี้ ขอให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลด้วยเถิด เราตถาคตครั้นทำลายขันธ์แล้วก็ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็ได้ท่องเที่ยวในสังสารวัฏฏ์จนบารมีเต็มเปี่ยมแล้วจึงมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจุบันกาลนี้แล

ความศรัทธาในพระพุทะศาสนาของชาวบ้านยังเหนียวแน่น


อานิสงส์ในการสร้างห้องน้ำถวายวัด

ส่งผลให้คนที่ทุกข์ใจมาก ก็จะคลายทุกข์ โศก โรค ภัย ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จะทำให้ทุกข์หนักๆ หรือมีเจ้ากรรมนายเวรหนักๆ ที่โถมกระหน่ำเราอยู่ ก็จะคลี่คลายไปได้ด้วย ไปไหนมีแต่คนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลมีแต่สิ่งที่ดีๆ ในชีวิตทั้งภพนี้และภพหน้า แก้กรรมให้กับผู้ที่ มีความทุกข์หนัก ชาตินี้มีความทุกข์มาก ทำอะไรก็ลำบากยากเข็ญ มีความคับแค้นใจ ไม่สบายใจ ควรสร้างห้องน้ำห้องสุขา


ทานของสัปบุรุษ ๘ อย่าง

อานิสงส์การสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ถวายวัด
ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายสัพทาน สร้างเวจกุฎี (ห้องน้ำ ห้องส้วม) สามารถข้ามพุทธทันดรได้ถึง ๔๐ กัลป ปรากฎความในชาดกดังนี้
……ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานของสัปบุรุษเหล่านี้ ๘ อย่าง คือ
๑. ให้ของที่สะอาด
๒. ให้ของประณีต
๓. ให้ถูกกาล
๔. ให้ของที่สมควร
๕. เลือกให้
๖. ให้เสมอ ๆ
๗. กำลังให้ยังจิตให้เลื่อมใส
๘. ครั้นให้แล้วปลื้มใจ สัปปุริสทาน

ทานทั้ง ๘ อย่างนี้ประเสริฐยิ่งนักหนา
ในกาลครั้งนั้น องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าก็สถิตสำราญอยู่ในป่าเชตวันอันเป็นอารามของนายอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีอยู่ในที่ใกล้ ๆ นครสาวัตถี ในกาลครั้งนั้นมีพระยาองค์หนึ่ง ชื่อ มหานามะ เอาธูปประทีปคันธรสของหอม แล้วพาหมู่บริวารทั้งหลายเข้าไปสู่ที่เฝ้าพระสัพพัญญูเจ้า แล้วก็นั่งในที่ควรแห่งหนึ่ง จึงทูลถามพระสัพพัญญูเจ้าว่า “ภนฺเต ภควา” ข้าแต่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าบุคคลผู้ใดเลื่อมใสศรัทธา มาก่อสร้างสัพทานหลาย ๆ ชนิด ก็จักมีอานิสงส์อย่างใด พระเจ้าข้า “ภควา”
อันว่าองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้าจึงเทศนาว่า ดูกรมหาบพิตร นรชนหญิงชายทั้งหลายมีใจเลื่อมใสศรัทธามาก่อสร้างสัพทานหลาย ๆ ชนิดเป็นต้นว่า ผู้ใดได้สร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ ห้องส้วม) ได้อานิสงส์ถึง ๔๐ กัลป
สัพทานทั้งหลายชนิดเหล่านี้บุคคลผู้ใดมีศรัทธากล้าหาญอาจสละสมบัติออกสร้างวัตถุประสงค์ ดังแสดงมานี้ ก็มีอานิสงส์ผลบุญพูนสุขในชั่วภพนี้และชั่วภพหน้า
อานิสงส์ที่ได้ปัจจุบันนี้ คือ จะไปมาทางใดก็มีคนนับหน้าถือตาไม่ได้เป็นที่รังเกียจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีแต่ผู้อยากให้ร่วมกินร่วมอยู่ทั้งนั้น เราจะเข้าไปสู่สมาคมใด ๆ ก็ไม่ครั้นคร้ามสยดสยองเกรงกลัวต่ออำนาจผู้ใด การทำมาหากินก็สมความมุ่งมาตรปรารถนาสมประสงค์ ครั้นสิ้นบุพกรรมมนุษย์ในโลกนี้แล้ว ก็จะถือเอาตนเมื่ออุบัติขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสายามาตุสิตาโดยลำดับ จนถึงพรหมโลก ครั้นจุติจากพรหมโลกลงมาเกิดในมนุษย์โลก ก็ไม่ได้ไปเกิดในหิเนกุลชั่วร้าย และจักได้ไปเกิดในตระกูลท้าวพระยามหากษัตริย์ หรือตระกูลพราหมณ์ผู้มั่งคั่งมั่งมีเศรษฐีกฎุมพีแล้วก็จักได้บารมีแก่กล้า ก็จะได้บ่ายหน้าเข้าสู่เมืองแก้วนิรพาน พอจบธรรมเทศนาแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าลง สมเด็จพระเจ้ามหานามะ ก็ได้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมณ์สามส่วนก็ได้ถึงโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันต์

Related posts:

บุญสังฆภัณฑ์ ร่วมบูรณะพระอุโบสถ ถวาย ณ วัดบ้านห้วยแมง อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1,990 บาท
ข่าวสาร
คุณสุทัศน์  ศรีพรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญสังฆภัณฑ์ จำกัด,ร้านบูชาสังฆภัณฑ์และครอบครัว พนักงาน ล...
ข่าวสาร
อนุโมทนาบุญร่วมกันครับคุณสุทัศน์ ศรีพรม ประธานบริษัท บุญสังฆภัณฑ์ จำกัด ร่วมบุญกฐินสร้างโบสถ์
ข่าวสาร
คุณสุทัศน์ ศรีพรม กรรมการผู้จัดการ บจก.บุญสังฆภัณฑ์น้อมถวายตาลปัตรกฐินพระราชทาน ปี 2566 วัดบุณยประดิ...
ข่าวสาร
คุณสุทัศน์ ศรีพรม และครอบครัวร่วมทำบุญถวายชุดแจกันเชิงเทียนกระถางธูปทองเหลือง วัดป่าอุดรธานี
ข่าวสาร
ขอเชิญร่วมทำบุญ สมทบทุนสร้างโบสถ์หลังแรก วัดโพธิ์เศรษฐี จังหวัดนครปฐม
ข่าวสาร
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างศาลาสวดศพ วัดบ้านถ้ำป่อง (ติดแม่น้ำโขง) ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
ข่าวสาร
อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ คุณสุทัศน์ ศรีพรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุญสังฆภัณฑ์ จำกัดได้ร่วมบุญจัดหาเจ...
ข่าวสาร