อนุโมทนาบุญร่วมกันครับร้านบุญสังฆภัณฑ์ โดยคุณสุทัศน์ ศรีพรม ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล 10,000 บาท

อนุโมทนาบุญร่วมกันครับร้านบุญสังฆภัณฑ์-โดยคุณสุทัศน์-ศรีพรม-ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล

อนุโมทนาบุญร่วมกันครับร้านบุญสังฆภัณฑ์ โดยคุณสุทัศน์ ศรีพรม
ร่วมทำบุญ 10,000 บาท ถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณร

ผู้เข้าอบรมบาลีก่อนสอบ
ของคณะสงฆ์ภาค ๗ (เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน) ณ วัดดอยสัพพัญญู อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ จำนวน ๓๕๐ รูป

วัดดอยสัพพัญญู เดิมเป็นวัดร้างชื่อ วัดน้ำบ่อติ๋บ หรือแปลได้ว่า บ่อน้ำทิพย์ นั่้นเองครับ เป็นวัดที่มีความสำคัญกับอำเภอแม่วางมากวัดหนึ่งก็ว่าได้ ด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชรัตนากร อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระญาณสมโพธิ (พระเทพวรสิทธาจารย์) ได้ร่วมกันฟื้นฟูบูรณะปฏิสังขรณ์วัดร้างแห่งนี้ให้เป็นวัดมีพระสงฆ์สามเณร อยู่จำพรรษา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช ฯ ที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2539

อานิสงส์ของการถวายภัตตาหาร
 ผู้ถวายภัตตาหาร เมื่อทราบถึงหน้าที่ของพระภิกษุสามเณร คุณธรรมของพระภิกษุสามเณร เหตุผลในการถวายภัตตาหาร หลักการถวายภัตตาหาร ความบริสุทธิ์ของภัตตาหาร และ เจตนาของผู้ถวาย ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้ถวายต้องประกอบตนให้มีความสมบูรณ์ในคุณธรรมด้วย การถวายภัตตาหารจึงจะได้ผลานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ และการทำบุญแต่ละครั้งนั้นเราต้องถือว่าเพื่อกำจัดกิเลส ความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัว และความโลภ ให้กลายมาเป็นคนมีจิตใจโอบอ้อมอารีย์ มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งเป็นคุณสมบัติของคนที่มีความเจริญ

ผลของการถวายภัตตาหารที่ให้ผลในปัจจุบัน ๔ ประการ ตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสแก่เสนาบดี ชื่อ สีหะ ในปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า
 ๑.ผู้ถวายทานย่อมเป็นที่เคารพนับถือของคนดีทั้งหลาย
 ๒.คนดีย่อมพอใจที่จะคบหาสมาคมด้วย
 ๓.ย่อมได้รับการสรรเสริญจากคนดีว่า เป็นผู้มีความเสียสละปราศจากความตระหนี่
 ๔.จะเข้าไปสู่ที่ประชุมหรือชุมชนใดๆก็ไม่ประหม่า หวาดกลัว เป็นคนกล้าหาญดุจราชสีห์

อีกอย่างหนึ่ง บุคคลที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลทำบุญให้ทานเป็นประจำ ย่อมได้รับความสุข ความเจริญในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ เมื่อจากโลกนี้ไปแล้ว ย่อมมีจิตใจผ่องใส ไปเกิดในภพใหม่ ชาติใหม่ ก็ย่อมจะมีแต่ความสุข ความเจริญ หรือไปเกิดในภพในภูมิใดๆก็จะไม่ประสบความยากจนเข็ญใจไร้ทรัพย์อัปปัญญา จะมีแต่ความมั่งคั่งสมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติประกอบด้วยอิฏฐผล ๖ ประการ คือ
 ๑.ความเป็นผู้มีผิวพรรณดี   ๒.ความเป็นผู้มีเสียงไพเราะน่าฟัง
 ๓.ความเป็นผู้มีทรวดทรงสมส่วน  ๔.ความเป็นผู้มีรูปสวยกล่าวคือสรีระทั้งสิ้นงาม
 ๕.ความเป็นใหญ่โดยความเป็นอธิบดี ๖.เป็นผู้มีบริวารมาก
รวมความว่าการถวายภัตตาหารนั้นได้อานิสงส์คือบุญ และบุญให้ผลก็คือความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้า

คำอธิษฐานก่อนถวายภัตตาหาร
 สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ

ที่มาอานิสงส์ https://watbopitpimuk.com/show_topic.php?id=69

อ่านข่าวอื่นๆ: