บุญสังฆภัณฑ์ ร่วมบูรณะพระอุโบสถ ถวาย ณ วัดบ้านห้วยแมง อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1,990 บาท

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 2566
บริษัท บุญสังฆภัณฑ์ โดยคุณสุทัศน์ ศรีพรม กรรมการผู้จัดการ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะพระอุโบสถ ( ทำบานหน้าต่างพร้อมแกะสลัก, ฝ้าด้านนอก, หน้ามุกโบสถ์ ) ถวาย ณ วัดบ้านห้วยแมง อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ วันอาทิตย์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ บริษัท บุญสังฆภัณฑ์ จำกัด ประธาน อนุโมทนาบุญร่วมกันครับผม

อานิสงส์ ของการสร้างอุโบสถ

บุญสร้างโบสถ มหากุศลอันแรงกล้า ทำให้วัดเป็นวัดที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและเป็นวัดที่สมบูรณ์ ด้วยการสร้างที่อุปสมบท (บวชพระ รูปแรก)และที่สำคัญอย่างยิ่ง เป็นสถานที่ พระภิกษุสงฆ์ ใช้สังฆกรรม และสวด/ฟัง พระปาฏิโมกข์ และปฏิบัติธรรมฯ หมอช้าง อาจารย์ทศพร ศรีตุลา บอกว่า อานิสงส์ ของการทำบุญ สร้างอุโบสถ ตัวผู้สร้างจะได้ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆ ดังนี้ -ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุข -มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต -เป็นผู้มีสมาธิ สติสัมปชัญญะ ปัญญาที่ดี -เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำบุญอยู่ที่ความศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจ ทำอย่างไรผลปรากฏดังนั้น.

การสร้างโบสถ์ในพระไตรปิฎกมีอานิสงส์มากขนาดไหน ?

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยตรัสให้อนาถบิณฑิกเศรษฐีฟังว่า…
ในอดีตชาติพระองค์เคยเกิดเป็นพราหมณ์ที่ชื่อ “เวลามะ” ซึ่งเป็นคนชอบทำบุญทำทานจำนวนมหาศาลอยู่เป็นนิจ เช่น ทำบุญด้วยถาดทองใส่เงินอยู่เต็มถาดจำนวน 84,000 ถาด ถาดเงินใส่ทองอยู่เต็มถาดจำนวน 84,000 ถาด ถาดสาริดใส่เงินอยู่เต็มถาดจำนวน 84,000 ถาด ให้ช้าง 84,000 เชือก ให้รถ 84,000 คัน ให้แม่โคนม 84,000 ตัว ให้หญิงสาว 84,000 คน ให้บัลลังก์ 84,000 ที่ ให้ผ้า 84,000 โกฏิ ให้ข้าว ให้น้ำ ให้ของขบเคี้ยว ให้ที่นอน ให้เครื่องลูบไล้ และอื่นๆ จำนวนมหาศาล
แต่แม้ “เวลามพราหมณ์” จะทำบุญมากขนาดนั้น ก็ยังได้บุญน้อยอยู่ดี เพราะทำบุญไม่ถูกเนื้อนาบุญ คือ ไม่ได้ถวายทานแด่พระทักขิไณยบุคคล จากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเปรียบเทียบผลของทานที่ให้แก่บุคคลต่างๆ ให้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีฟังดังนื้
1.ทานที่บุคคลถวายแด่พระโสดาบัน แม้เพียงท่านเดียว มีผลมากกว่าทานที่เวลามพราหมณ์ให้อย่างมากมาย
2.ทานที่บุคคลถวายแด่พระสกิทานคามี 1 ท่าน มีผลมากกว่าทานที่ถวายแด่พระโสดาบัน 100 ท่าน
3.ทานที่บุคคลถวายแด่พระอนาคามี 1 ท่าน มีผลมากกว่าทานที่ถวายแด่พระสกิทาคามี 100 ท่าน
4.ทานที่ถวายแด่พระอรหันต์ 1 องค์ มีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายแด่พระอนาคามี 100 ท่าน
5.ทานที่บุคคลถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า 1 องค์ มีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายแด่พระอรหันต์ 100 องค์
6.ทานที่บุคคลถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า 100 องค์
7.ทานที่บุคคลถวายแด่หมู่สงฆ์โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุข มีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว
8.ทานที่บุคคลสร้างวิหารถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้ง 4 มีผลมากกว่าทานที่บุคคลถวายภัตตาหารแด่หมู่สงฆ์โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุข
 
จะเห็นว่า วิหารทาน เป็นบุญที่ทำแล้วได้อานิสงส์มากกว่าการถวายสังฆทานแด่พระภิกษุโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขเสียอีก
ดังนั้นการสร้างโบสถ์พระไตรปิฎก ถือว่าเป็นการสร้างวิหารที่จะทำให้ผู้ทำได้อานิสงส์มากอย่างไม่มีประมาณเลยทีเดียว

อ่านข่าวอื่นๆ: