อริยทรัพย์ : ได้แก่ คุณธรรมความดีที่มีอยู่ประจำใจในขันธสันดานอย่างประเสริฐมี ๗ ประการ คือ…

นอย่างประเสริฐ

นอย่างประเสริฐ
มี ๗ ประการ คือ…😇
🔅๑.#ศรัทธา เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ
🔅๒.#ศีล การรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย
🔅๓.#หิริ ความละอายแก่ใจ ในการทำบาปทุจริต
🔅๔.#โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาป
🔅๕.#พาหุสัจจะ ความเป็นผู้เคยได้ยินได้ฟังมามาก
🔅๖.#จาคะ สละให้ปันสิ่งของๆตนแด่คนที่ควรให้ปัน
🔅๗.#ปัญญา รอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์
🌲🌲🌲🌲🌷🌷🌷🌷🌷🌲🌲🌲🌲
🌷ขอความสำเร็จ ความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน

พระครูอรรถกิจจานุกูล